Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Deklaracja dostępności- Przedszkole Publiczne w Puńcowie

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzięgielowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: http://www.spdziegielo.pl zgodnie z z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.spdziegielow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
 2. zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 4. dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi, istnieje możliwość edycji online i konwertowania do plików tekstowych,
 5. część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 

Wygląd strony:

 1. strona internetowa posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści przez osoby niedowidzące i niedosłyszące
 2. sposób użytkowania nie sprawia trudności – zastosowano dużą czcionkę,
 3. zastosowano prawidłowy kontrast tła,
 4. konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 5. tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 6. jednolitość formy graficznej,
 7. wykluczone pułapki klawiaturowe,
 8. galeria zdjęć posiada czytelny komentarz i opis,
 9. wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób komunikatywny i czytelny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres email: zspdziegielow@oswiata.goleszow.info.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8529710.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna do Przedszkola Publicznego w Puńcowie

 1. Wejście do przedszkola, dostępne jest od strony ulicy Szkolna oraz od strony placu zabaw dla dzieci przedszkolnych. W budynku są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych- wchodząc od strony placu zabaw do budynku nie ma progów, cały teren przedszkola mieści się na jednym poziome i zapewnia bezpieczeństwo w dostępności dla osób niepełnosprawnych (nie ma progów ani stopni)
 2. Przedszkole posiada parking ogólnodostępny.
 3. W budynku przedszkola nie ma zainstalowanej windy.
 4. W budynku przedszkola nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 5. Podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej.
 6. Podmiot umożliwia wstęp do tego budynku osobie korzystającej z psa asystującego.