Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą:

1) realizacji potrzeb i celów edukacyjnych szkoły;
2) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu i pogłębianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli;
4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów).

Podstawowymi zadaniami biblioteki jest:

1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów książkowych, czasopism, nośników multimedialnych;
2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, biograficznych i tekstowych;
3) współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami (prawnymi opiekunami) na tematy dotyczące czytelnictwa dzieci;
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości językowej uczniów należących do społeczności posługującej się językiem regionalnym;
6) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z zasadami.