Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Regulamin wypożyczania podręczników dla uczniów SP Dzięgielów

  1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, którzy w danym roku szkolnym objęci są programem ministerialnego podręcznika.
  2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego .
  3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija w dzień poprzedzający zakończenie roku szkolnego.
  4. Komplety obłożonych podręczników szkoły podstawowej stanowią własność Gminy Goleszów.
  5. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.. Nie wolno po nich pisać, rysować. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej). Przed oddaniem należy usunąć ślady po ołówku.
  6. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością pokrycia kosztów podręcznika.
  7. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
  8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun wypożyczającego, wpłacając odszkodowanie w wysokości 100% ceny katalogowej podręcznika do kasy Urzędu Gminy.
  9. Osoby zalegające ze zwrotem podręczników nie mogą wypożyczać następnych książek do czasu uregulowania swoich zobowiązań.
  10. W przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości i stosowania postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna ……………………………………………………….. uczennicę/ ucznia klasy ……………………………………… podręczniki będące własnością Urzędu Gminy w Goleszowie. Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki biblioteka sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

……………………………………..                                                  …………………………………………………

          Data                                                                                               czytelny podpis Rodzica/Opiekuna