www.spdziegielow.pl      

   Szkoła
Strona główna 
Koncepcja pracy szkoły 
Dokumenty 
Z życia szkoły 
Historia 
Kalendarz szkolny 
Plan lekcji 
Oferta szkoły 
Rekrutacja 2018/2019 
   Punkty Przedszkolne
Dokumenty 
Z życia przedszkola 
Kalendarz imprez 
Ramowy plan dnia 
Rekrutacja do punktów przedszkolnych 2018/2019 
   Instytucje
Samorząd 
   Rodzice
Rada Rodziców 
   Po lekcjach
Biblioteka 
Świetlica 
   Galeria
Szkoła 
   BIP

   Kontakt
E-mail
Dane teleadresowe

         
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

Historia szkoły

Szkoła w Dzięgielowie powstała w 1903 roku. Jej poświęcenie nastąpiło przy ślicznej pogodzie w niedzielę 23 sierpnia 1903 r. przy licznym udziale miejscowej i okolicznej ludności przez księdza (ewangelickiego) seniora Karola Kulisza z Cieszyna. Podniosłego charakteru całej uroczystości dodał pan Hławiczka, wraz z kilkoma nauczycielami, którzy odśpiewali kilka pieśni. Uczestnikom tej uroczystości ogólnie podobał się jej narodowy charakter, jak również charakter nowej szkoły, w której wszystkie napisy były polskie. Naukę w nowo wybudowanej szkole rozpoczęło w dniu 16 września 1903 r. 88 uczniów, którzy uczyli się w jednej klasie, podzielonej na trzy oddziały.

W 1902 roku ówczesna Śląska Rada Szkolna Krajowa w Opawie zezwoliła na wybudowanie i otwarcie jednoklasowej szkoły ludowej w Dzięgielowie z językiem wykładowym polskim (język niemiecki był jako przedmiot). Gmina po uzyskaniu zezwolenia natychmiast przystąpiła do budowy na gruncie podarowanym jej przez arcyksiążęcą Komorę w Cieszynie. W przeciągu roku został wybudowany piękny jak na ówczesne czasy budynek szkolny z wieżą. Nowa szkoła otrzymała numer domu 61, gdyż wtedy w Dzięgielowie było 60 domów. Z chwilą wybudowania szkoły, została rozebrana dotychczasowa dzwonnica (dzwon i dwa słupy) umieszczona na obszarze "gajówki" Hermana (obecnie Wojnara), trudniącego się niegdyś wyplataniem koszy wiklinowych. W związku z pojawieniem się nowego budynku w Dzięgielowie oraz z demontażem starej dzwonnicy, zakupiono nowy dzwon i umieszczono go w budynku szkoły. Koszt budowy szkoły wyniósł 25 tysięcy koron austriackich (1 korona = 180 zł), z czego gmina poniosła 2/5, a arcyksiążęca Komora 3/5 kosztów.

Pierwszym kierownikiem i zarazem jedynym nauczycielem w nowo wybudowanej placówce oświatowej został Jerzy Obracaj, który pełnił tę funkcję do 1928 roku, kiedy to ciężko zachorował. Z powodu jego choroby tymczasowym kierownikiem mianowano nauczyciela tejże szkoły Michała Zonia, który pełnił tę funkcję przez trzy kolejne lata. W roku 1910 w szkole w Dzięgielowie znajdowała się nadal jedna klasa, zaś do szkoły w tym okresie uczęszczało 87 polskich dzieci. Od roku 1916 publiczna szkoła w Dzięgielowie została rozszerzona do 2 klas. W owym czasie do szkoły uczęszczało 110 dzieci, zaś kadra nauczycielska liczyła dwóch nauczycieli z egzaminem kwalifikacyjnym oraz jedną nauczycielkę robót ręcznych z egzaminem. W lutym 1921 roku miejscowy Komitet PPS przekazał 2000 marek polskich na zakup książek szkolnych dla tejże szkoły. W 1927 roku do 2 klasowej ludowej szkoły powszechnej w Dzięgielowie uczęszczało 74 uczniów. W roku 1928 liczba dzieci szkolnych wynosiła już 118. Ponadto w tym czasie "na Kępie" w Dzięgielowie powstały zakłady opiekuńczo wychowawcze, które opiekowały się ok. 40 dziećmi w wieku szkolnym. Przy takiej ilości dzieci jednolokalowa, dwuklasowa szkoła stała się zbyt ciasna, dlatego też (głównie dzięki staraniom ks. Seniora Kulisza i przychylności Naczelnika Wydziału Oświaty dr. Regowicza) w 1930 r. przystąpiono do budowy pięcioklasowej szkoły. Koszty budowy budynku miało pokryć województwo, zaś wyposażenie miała dostarczyć gmina. Szkołę poczęto budować na parceli zakupionej przez Urząd Gminny w parcelacji dóbr arcyksiążęcych. Jeszcze w tym samym roku wykonano budynek wraz z dachem, który wykończono w następnym roku. Koszt budowy nowej szkoły wyniósł 320 tys. zł.

W dniu 11 października 1931 roku otwarto i oddano do użytku nowy budynek szkoły, w którym do dzisiaj uczą się dzieci z Dzięgielowa. Poświęcenia nowej szkoły dokonał w obecności Naczelnika Wydziału Oświaty dr. Regowicza ks. senior Karol Kulisz. Udział ludności i nauczycieli w tej uroczystości nie był tak liczny, jak 23 sierpnia 1903 roku. Kierownikiem nowej szkoły został Paweł Wapienik z Kojkowic.

Projekt szkoły został wykonany przez inżyniera Tadeusza Michejdę z Katowic, a budowniczym nowej szkoły został Józef Raszka z Cieszyna. Projekt budynku ulegał jednak kilkakrotnie zmianom. Były to jednak zmiany na jego niekorzyść. Pierwotnie frontowa ściana szkoły miała być zwrócona w kier. wschodnim. Planowano również ogrzewanie centralne i dach więźbowy, co jednak później zmieniono na piece kaflowe i dach płaski. Dach ten powiększył koszty budowy budynku o 72 tys. zł (pierwotnie wybudowanie szkoły miało kosztować 265 tys. zł), co było wartością wybudowania 7 domów jednorodzinnych. Ponadto dach ten okazał się zbyt ciężki na cienkie (obliczone pod dach więźbowy) mury, które zaczęły pękać. Dach ten również stale zaciekał, niszcząc mury i stropy. Pod koniec budowy budynku postanowiono dobudować do szkoły mieszkanie dla kierownika szkoły i dla woźnego oraz wybudowano wspaniały parkan.

Paweł Wapienik krótko był dyrektorem nowej szkoły, gdyż zaraz na początku jej działania rozpisano konkurs na kierownictwo szkoły, do którego zgłosiło się 8 chętnych. P. Wapienik po ostatecznych wyborach był trzeci, a nowym Kierownikiem szkoły został Jan Szarowski, który z dniem 1 grudnia 1932 r. został mianowany na to stanowisko przez Wojewodę Śląskiego. W 1932 r. w szkole znajdowały się 4 klasy, w których naukę pobierało 184 uczniów. W 1936 r. do 4 klasowej szkoły powszechnej w Dzięgielowie - z polskim językiem nauczania - uczęszczało 164 uczniów: 80 chłopców i 84 dziewcząt. Szkoła posiadała wówczas cztery sale lekcyjne o łącznej powierzchni ok. 208 metrów kwadratowych oraz jedną pracownię robót ręcznych o powierzchni 51 m2. Wielkim udogodnieniem dla kadry nauczycielskiej było posiadanie przez szkołę czterech mieszkań z kuchnią o powierzchni 60 m2.

W skład majątku szkolnego wchodziło wówczas również: podwórze - 486 m2, boisko - 1040 m2, ogród szkolny - 1670 m2, ogród kierownika - 1500 m2. W dniu 7 grudnia 1932 r. boisko szkolne zostało przez dzieci szkolne obsadzone śliwami i czereśniami, a na wiosnę 1933 roku założono sad szkolny i obsadzono jedną aleję czereśniami.

Okres II wojny światowej był trudny dla szkoły w Dzięgielowie. Już 24 sierpnia 1939 r. Jan Szarowski (z powodu powołania do wojska) bez sporządzania protokołu zdawczo - odbiorczego oddał klucze szkoły Janowi Rusnokowi. Pierwszym Kierownikiem szkoły w tym okresie został Adam Szurman. Szkole nadano charakter niemiecki, stała się ona małą szkółką z 1 lub 2 nauczycielami. Podczas wakacji zimowych w 1940 roku nowym kierownikiem szkoły został Niemiec ze Śląska Opolskiego o nazwisku Kuberka. Pomimo tego, iż kierownikiem był przez zaledwie 3 miesiące zdążył narobić niepowetowanych szkód. Spalił całą bibliotekę szkolną i kancelarię z czasów przedwojennych. Zniszczył lub uszkodził obrazy do nauki oraz bogato wyposażony w pomoce naukowe gabinet geograficzno - przyrodniczy. Za jego czasów część szkoły zajęli żołnierze niemieccy, którzy mieszkali tam przez 7 miesięcy. Żołnierze opuszczając szkołę zabrali m.in. część narzędzi z pracowni, która posiadała 6 kompletów do 6. warsztatów stolarskich.

Po Kuberce kierownikiem szkoły został Niemiec o nazwisku Fremsdorf, który uczył tam razem z żoną. W 1942 r. po powołaniu Fremsdorfa do wojska kierownikiem szkoły został Schobe, następnie Kurno z Ustronia, a po nim Gramer z Ustronia. Ostatnim w tym okresie kierownikiem szkoły został Gabryś (były Kierownik Szkoły w Goleszowie) . 3 maja 1945 roku do Cieszyna wkroczyły wojska Armii Czerwonej. W tym czasie nastąpiła prawdziwa dewastacja opuszczonego budynku szkolnego. Szkoła została opuszczona nawet przez kierownika Gabrysia, który nie reagował na wezwania wójta Krużołka. Placówkę pozostawiono na pastwę sowieckiego wojska. Szkołę okradziono z całego wyposażenia kuchni na 120 osób, wyposażenia pracowni robót ręcznych, krzeseł, lamp, klamek do drzwi, i innych elementów wyposażenia szkoły. Pozrywane przewody sieci elektrycznej zwisały na korytarzach, okna miały powybijane szyby (łącznie wybito 35 szyb), szafy były porozwalane. Tak zdemolowaną szkoła zaopiekował się nauczyciel Jan Cieśla. Zajął się on m.in. uporządkowaniem szkoły, by móc w niej znowu rozpocząć zajęcia szkolne. Naukę rozpoczęto w maju 1945 roku. Kierownikiem Szkoły został Jan Cieślar, który uczył wraz z przydzieloną mu nauczycielką Zofią Żabianką. W tym okresie szkoła liczyła 71 uczniów.

Z dniem 1 września 1945 roku kierownikiem Szkoły został ponownie Jan Szarowski. Rok szkolny 1945/1946 był rokiem bardzo trudnym. Nauczyciele musieli nadrobić ogromne braki edukacyjne dzieci (nie umiały one czytać i pisać), nie było książek ani podręczników. Jednocześnie wykonywano roboty remontowe, na które Urząd Gminny wydał 35 tys. zł. Brakowało pieniędzy na opał.

W latach następnych szkoła rozwijała się wolniej lub szybciej. Przybywało też uczniów - w roku 1960 po raz pierwszy ich liczba przekroczyła 200 (dokładnie było ich 204). Uciążliwym jednak był brak miejsca w szkole, która posiadała wtedy tylko pięć sal lekcyjnych, nie posiadała pracowni przedmiotowych. W chwili obecnej szkoła jest znacznie rozbudowana, przeszła wiele remontów i modernizacji. Najbardziej kosztowną inwestycją było z pewnością wybudowanie w latach 1999 - 2000 nowej sali gimnastycznej za kwotę 620 tys. zł.

W roku 1999 w wyniku reformy oświatowej wprowadzonej w Polsce, w szkole w Dzięgielowie powstał oddział gimnazjum, którego główną siedzibą jest Goleszów. Oddział ten został zlikwidowany w 2002 roku, kiedy to w Goleszowie wybudowano nowe gimnazjum, gdzie podjęli naukę również uczniowie Oddziału w Dzięgielowie. W roku 2005 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie posiadała 141 uczniów.


Opracował: Zenon Hazuka