Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

Zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie (§71)

 1. Dziecko do punktu przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice/opiekunowie prawni).
 2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważniającej oraz osoby upoważnionej, imię
  i nazwisko dziecka oraz nazwę placówki, do której uczęszcza, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego.
 4. Upoważnienie może być jednorazowe lub udzielone na okres w nim wskazany, może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych przez rodzica/prawnego opiekuna osób dorosłych.
 5. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu przedszkolnego muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
 6. Dziecko powinno być punktualnie przyprowadzane i odbierane z punktu przez rodzica/ opiekuna prawnego lub osobę pisemne upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego z zastrzeżeniem, że:
 1. Dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. W drodze do punktów przedszkolnych i drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 3. Dziecko należy odebrać do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z punktu.
 4. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnia opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
 5. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę, a po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wyjaśnienia sytuacji i czeka kolejną godzinę.
 6. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Policję, służbę medyczną, które działają wg swoich procedur, zaś fakt przekazania dziecka odnotowuje się w protokole przekazania.

 

klauzula informacyjna dla osob upowaznionych do odbioru dzieci PRZEDSZKOLE