Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

O nas- Przedszkole Publiczne w Puńcowie

„Dać dzieciom korzenie i skrzydła”

wg. starej chińskiej sentencji

Piknik w przedszkolu- wrzesień 2017

WIZJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PUŃCOWIE 

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

„Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.             

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało”.

Janusz Korczak

Piknik przedszkolny- wrzesień 2017

Nasze przedszkole:

Rola nauczyciela – wychowawcy

Nauczyciel: 

Pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane, uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych.

Przedszkole to ogródek, w którym rosnące rośliny to dzieci,

a nauczyciel jest ogrodnikiem dbającym i pielęgnującym ich rozwój.

Friedrich Froebel

Dzień szefa kuchni- październik 2017

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne   i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Janusz Korczak

Dzień pluszowego misia- listopad 2017

Dziecko ma prawo do:

CELE GŁÓWNE

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

IV. Zarządzanie przedszkolem.

CELE SZCZEGÓŁOWE

MODEL ABSOLWENTA:

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym,

kim stać się może”.

Janusz Korczak

Z wizytą w banku- październik 2017

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

posiada:

umie:

nie obawia się:

Zdrowe odżywianie – październik 2017