www.spdziegielow.pl      

   Szkoła
Strona główna 
Koncepcja pracy szkoły 
Dokumenty 
Z życia szkoły 
Historia 
Kalendarz szkolny 
Plan lekcji 
Oferta szkoły 
Rekrutacja 2018/2019 
   Punkty Przedszkolne
Dokumenty 
Z życia przedszkola 
Kalendarz imprez 
Ramowy plan dnia 
Rekrutacja do punktów przedszkolnych 2018/2019 
   Instytucje
Samorząd 
   Rodzice
Rada Rodziców 
   Po lekcjach
Biblioteka 
Świetlica 
   Galeria
Szkoła 
   BIP

   Kontakt
E-mail
Dane teleadresowe

         
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

Koncepcja pracy szkoły

"Dziecko - już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. [...].
Lata dziecięce - to życie rzeczywiste, nie zapowiedź. "
/Janusz Korczak/

Za nadrzędne cele uznajemy

 • Dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, który potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i wiedzę w dalszym kształceniu; który rozwija indywidualne zainteresowania oraz działa na rzecz innych.
 • Stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska oraz pomaganie dziecku we właściwym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej i rodzinie.
 • Dążenie do kreowania pożądanych postaw moralnych, ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

  Wizja i misja Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie

  I. W zakresie wychowania.

  1. Szkoła a uczniowie

 • wspomaga ucznia w zakresie rozwoju jego zainteresowań,
 • uwrażliwia na uczestnictwo w życiu kulturalnym,
 • rozbudza postawy proekologiczne i prozdrowotne poprzez propagowanie sportu i turystyki, organizowanie imprez sportowych i turystycznych,
 • uczy patriotyzmu i szacunku dla własnego kraju, jego symboli,
 • uczy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • wyrabia nawyki poprawnej komunikacji międzyludzkiej,
 • uczy szanować tradycje i obyczaje oraz kultywuje zwyczaje związane z naszym regionem.

  2. Szkoła a rodzice

 • współpracuje z rodzicami, wypracowując jak najlepsze warunki pracy uczniów i klimat w szkole,
 • pomaga rodzicom rozumieć problemy ucznia,
 • na bieżąco informuje o postępach ucznia w nauce,
 • jasno określa zasady oceniania,
 • współpracuje z przedstawicielami rodziców, uzgadniając plan działania.

  3. Szkoła a środowisko lokalne

 • ściśle współpracuje z lokalnymi organizacjami,
 • organizuje akcje pomocy zwierzętom, współpracując z instytucjami lokalnymi,
 • systematycznie organizuje akcje profilaktyczne przy udziale Policji, GOPS-u, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 • bierze czynny udział w akcjach ogólnopolskich typu: "Sprzątanie Świata" itp.

  II. W zakresie dydaktyki

  1. Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

 • uczy języka obcego w celu przygotowania uczniów do czynnego uczestnictwa w tworzeniu "Nowej Europy",
 • zapoznaje uczniów z obsługą programów komputerowych,
 • systematycznie wprowadza szeroką gamę zajęć dodatkowych - kół zainteresowań,
 • stosuje nowoczesne techniki i metody kształcenia, polegające na aktywizowaniu uczniów,
 • uczy samorządności,
 • regularnie uzupełnia pomoce naukowe.

  2. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie

 • podnoszą swoje kwalifikacje poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych,
 • prowadzą samokształcenie,
 • uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z uczniami w celu uatrakcyjnienia zajęć i zwiększenia ich efektywności,
 • współpracują z dyrekcją szkoły i rodzicami uczniów,
 • wymieniają doświadczenia i spostrzeżenia.

  Model absolwenta Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie

  Dążymy do tego, aby nasz absolwent:

 • był przygotowany do dalszej nauki,
 • rozwijał swoje talenty,
 • myślał samodzielnie i twórczo,
 • realizował własne plany i marzenia,
 • sprawnie posługiwał się językiem polskim i co najmniej jednym językiem obcym,
 • umiał korzystać z różnych źródeł informacji oraz z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu,
 • czuł się członkiem społeczności lokalnej oraz obywatelem Polski i Europy,
 • znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu,
 • był odpowiedzialny, prawy i uczciwy,
 • umiał współpracować w grupie,
 • znał zasady dobrego zachowania,
 • dbał o zdrowie własne i innych,
 • stosował się do zasad ekologii,
 • posiadał Kartę Rowerową,
 • był aktywny fizycznie i artystycznie.