Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin  Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie

Rozdział I
Kompetencje samorządu uczniowskiego

 § 1

Podstawa prawna regulaminu:  Artykuł 85 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

§ 2

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie.

§ 3

Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców.

§ 4

Zarząd i Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentują interesy wszystkich uczniów.

§ 5

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawa do zapoznania się z programem nauczania i jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
  i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawa do wydawania i redagowania gazety szkolnej;
 5. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 6. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.

§ 6

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania
  z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd koordynuje działania wolontariatu w szkole.

§ 7

Zadania Samorządu Szkolnego:

 1. organizowanie imprez kulturalno-sportowych;
 2. dbanie o estetykę i wystrój klas i szkoły;
 3. reprezentowanie problemów i interesów uczniów;
 4. wyrażenie opinii dotyczących uczniów;
 5. współdecydowanie w nagrodzeniu i karaniu uczniów.

Rozdział II

Organy Samorządu Uczniowskiego

 § 8

Samorząd Klasowy w składzie:

 1. Przewodniczący Samorządu Klasowego
 2. Zastępca Przewodniczącego
 3. Skarbnik

§ 9

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 1. Przewodniczacy Samorządu Uczniowskiego
 2. Zastepca przewodniczącego
 3. Sekretarz

§ 10

 1.  Rada Samorządu Uczniowskiego na którą składa się do 12 osób.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem, który dyskutuje i podejmuje istotne decyzje podczas posiedzeń, które zwoływane są przez Zarząd SU, bądź przez opiekuna.

§ 11

Tryb wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. Rada wybierana jest spośród wszystkich przewodniczących i zastępców klas.
 2. Wyboru dokonuje się w drugim tygodniu września
 3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

§ 12

Kompetencje Samorządu Klasowego:

 1. Reprezentuje klasę na zewnątrz
 2. Organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie)
 3. Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
 4. Organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 § 13

Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. Uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. Podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w regulaminie
 3. Podejmuje uchwały w ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego.
 4. Ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny
 5. Opiniuje wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 § 14

Kompetencje Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 1. Kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego
 2. Czuwa nad terminową realizacją planu pracy
 3. Pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych
 4. Rozwiązuje sprawy sporne Uczniów
 5. Występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

 § 15

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 1. Kieruje pracą Zarządu Samorządu Uczniowskiego
 2. Reprezentuje Zarząd przed organami szkoły
 3. Reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych
 4. Popisuje uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego
 5. Odpowiada za realizacje uchwal Samorządu Uczniowskiego

Rozdział III

Tryb Wyboru Samorządu Uczniowskiego:

 § 16

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:   

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.
 2. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.
 3. Kandydaci do pracy w Samorządzie Klasowym mają co najmniej zachowanie dobre.
 4. Wybory do Samorządu Klasowego przeprowadzone są w pierwszym tygodniu września.

§ 17

Tryb Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

 1. Kandydatów na Przewodniczącego Szkoły zgłaszają Samorządy Klasowe klas 7 i 8.
 2. Kandydat ma co najmniej dobre zachowanie.
 3. Przy zgłoszeniu kandydata, wymaga się przedstawienia listy poparcia z 20 podpisami osób popierających kandydaturę.
 4. Po zgłoszeniu kandydata, komitet wyborczy może rozpocząć kampanię wyborczą.
 5. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie i pracownicy SP w Dzięgielowie w glosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 6. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, a zastępcą osoba z następną liczba uzyskanych głosów.
 7. W celu przeprowadzenia wyborów  Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje komisje wyborczą w liczbie 6 uczniów, która pracuje w 3 okręgach wyborczych.
 8. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 9. W sytuacji, kiedy zgłosi się jeden kandydat na Przewodniczącego SU, jego kandydatura zostaje przyjęta przez Radę i opiekuna SU. Zastępca wybierany jest spośród członków Rady z klas 6-8 w tajnym głosowaniu.
 10. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
 11. Kampania wyborcza kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego nie może zakłócać pracy szkoły.
 12. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powinien być wybrany najpóźniej do końca września.

§ 18

 Tryb wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

 1. Zarząd tworzą: Przewodniczący i zastępca Samorządu Uczniowskiego oraz wybrany przez Radę Samorządu Uczniowskiego sekretarz.
 2. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego powinny odbyć się do 30 września każdego roku szkolnego.
 3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 4. Jeżeli przewodniczący Samorządu Uczniowskiego naruszy jakiekolwiek Regulaminy obowiązujące w SP w Dzięgielowie, decyzją Zarządu i opiekuna SU zostanie odsunięty od pełnionej funkcji w trybie natychmiastowym.

§ 19

Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego dokonują uczniowie spośród kandydatów podanych przez Rade Pedagogiczną.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał:

§ 20

 Uchwały podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

§ 21

Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz, a za realizacje uchwał odpowiada Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

§ 22

Rada Samorządu Uczniowskiego przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnokształcącego głosowania nad tą sprawą.

Rozdział V

Tryb odwoływania się do decyzji Rady Samorządu Uczniowskiego:

§ 23

 Jeżeli uchwała Samorządu Uczniowskiego jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zawiesza jej wykonanie
i przedstawia sprawę opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

§24

 W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w § 19 opiekun Samorządu Uczniowskiego i Rada Samorządu Uczniowskiego w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uwzględniają sposób postępowania w tej sprawie.

§ 25

 W sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego odwołują się do Dyrektora Szkoły.

Rozdział VI

Tryb uchwalania i dokonywania zmian w regulaminie
Samorządu Uczniowskiego

 § 26

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego w glosowaniu jawnym zwykła większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

§ 27

 Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być składane do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

§ 28

Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po dokładnym Rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie dla podejmowania uchwał.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 29

 Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą z tego powodu być negatywnie oceniani.

§ 30

 Niniejszy Regulamin stosuje się ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.

§ 31

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego dostępny jest w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej naszej szkoły.