Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 06/2017/2018 z dnia 25.09.2017r.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie  budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do kierowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny  ucznia,  wskazują jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania.

 1. Wprowadzenie

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje wszystkie działania i  treści
o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj.  do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej,  rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie
i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia
i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji
i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy
i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.

Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów: pedagoga, pielęgniarki szkolnej  oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Nauczyciele wychowawcy,  nauczyciele przedmiotowi oraz specjaliści wspólnie opracują plany wychowawczo-profilaktyczne klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 1. Główne cele programu

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka
w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności psychospołecznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu i  urzeczywistnianiu ich.

Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Obowiązujące akty prawa

 1. Przy opracowaniu programu uwzględniono:
 1. Charakterystyka absolwenta

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent kończący szkołę:

 1. Program określa działania w wydzielonych obszarach:
 2. a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.
 3. b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia
  i zdrowego stylu życia, prowadzących do radzenia sobie ze stresem, opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 4. c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.
 5. d) Działaniach profilaktycznych wspierających  uczniów:

*  w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne

* którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych

* u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.

Rodzice

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

Wychowawcy

Prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i  przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą
i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

Uczniowie

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

Psycholog, pedagog szkolny

Udzielają pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom, które padły ofiarą przestępczości. W sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia. Współpracują
z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów. Prowadzą zajęcia terapeutyczne z dziećmi: indywidualne i grupowe, stosują profilaktykę zachowań ryzykownych wśród uczniów. Organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane
z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania
i wychowania uczniów.

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego (zał.1), analizuje potrzeby i zasoby. W celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole,
a w efekcie profilaktycznej korzystamy z:

 1. Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w latach 2017-2025
 1. sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”
Działania wychowawcze Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej Formy działań profilaktycznych  
1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie, estetykę własną
i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała
i dbałość o schludny wygląd. 

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą.

 

 

3. Kształtowanie sprawności fizycznej
i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

 

 

– Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

– Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju
i zdrowym stylu życia poprzez:

– realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

– prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

– Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

– Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, Techniki  i Edukacji dla bezpieczeństwa

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych. 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji
i radzenia sobie ze stresem.2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły).

– Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

– Spotkania ze specjalistami

– Gazetki ścienne i ulotki

– Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

– Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem

 

3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

 

 

 

1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

3. Dbanie o rozwój wiedzy
i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym – warsztaty edukacyjne.

5. Treningi  umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji.

– Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca)

– Realizacja programu profilaktyki uzależnień

– Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- papierosa)

– Uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu, organizacja konkursów

– Uzależnienie od używek i dopalaczy – „Dopalaczom stop” – organizacja spotkań dla rodziców, uwrażliwienie na sygnały, które mogą niepokoić

– Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

– Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

– Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, pedagogiem

– Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć „Wychowanie do życia
w rodzinie”

– Konsultacje ze specjalistami

– Film edukacyjny

– Studium przypadku

2. sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

Działania wychowawcze Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej Formy działań profilaktycznych 
1. Przygotowanie uczniów do aktywnego
i świadomego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego, w tym do podejmowania działań wolontariatu.
1. Rozwijanie samorządności uczniów –nauka zasad demokracji.

2. Pełnienie różnych ról społecznych            (klub, drużyna, wspólnota).

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

– Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (np. akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)

– Opieka nad samorządem uczniowskim

– Funkcjonowanie TPD

– Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi
i autorytetami

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania
w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów,
z zachowaniem zasad komunikowania się.
1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Bezpieczny Internet – kontrola rodzicielska”.

 

 

– Spotkania z Policjantem – skutki prawne związane z występowaniem  różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

– Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym, nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia
z Informatyki

– Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

 

3. Rozwijanie wrażliwości
i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie. 

 

 

 

 

 

1. Realizacja zajęć dydaktycznych
z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie.2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

4. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

 

– Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

– Zajęcia warsztatowe z pedagogiem – rozwijanie empatii

– Prowadzenie szkolnego koła wolontariatu

– Prowadzenie dziennika elektronicznego

 

 

3. Sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

Działania wychowawcze Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej Formy działań profilaktycznych 
1. Budowanie systemu wartości – Integracja działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły i rodziców.
1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

 

2. Prowadzenie rozmów z uczniami
o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych.

 

3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

– Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, WOS, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

– Zajęcia z pedagogiem szkolnym

– Spotkania z autorytetami –  dostarczenie wzorców osobowych

– Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem

– Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą

– Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

– Filmy edukacyjne i materiały

– Gazetki edukacyjne, szkolne radio

– Organizowanie indywidualnych kontaktów
z pedagogiem i psychologiem szkolnym, ze specjalistami

– Realizacja zajęć na lekcjach religii

– Realizacja treningu asertywności

2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania. 1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.

2. Nauka dobrych manier.

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi,
z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

– popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

 

5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.

6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

7. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

8. Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych, kulturowych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z innych krajów.

– Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np. do teatru, filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych

– Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

– Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

– Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci
i młodzieży

– Organizowanie spotkań z pasjonatami
i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

– Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się  oraz nauka słuchania innych
i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli np. języku polskim, WOS-ie, Wychowaniu do życia w rodzinie

– Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

– Oglądanie spektakli teatralnych na temat „zasad, wartości i norm społecznych”

– Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji

– Realizacja cyklu lekcji wychowawczych

– Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

– Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

– Udział w Akcji Paczka na Ukrainę

4. profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

Działania wychowawcze Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej Formy działań profilaktycznych 
1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych
w tym poprzez  zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki.
1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości
i przyzwolenia na dyskusję.2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób
i instytucji świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach.

4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

5. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

6. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

–  Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

– Realizacja zajęć na lekcjach WOS –  poznanie instytucji, do których należy się zwrócić
w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

– Organizacja spotkań z Policjantem.

– Konsultacje z pedagogiem.

– Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa – poznanie zasad ostrzegania ludności
o zagrożeniach.

– Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

– Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne.

– Filmy edukacyjne  i  materiały.

– Gazetki edukacyjne, szkolne radio.

2. Kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie
i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
z anonimowych kontaktów.2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego)
i poruszania się po drogach.

3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym.

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących
z Internetu.

– Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

– Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

– Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, WOS – tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji
w sieci.

– Prowadzenie treningu asertywności.

– Prowadzenie zajęć profilaktycznych – Co to jest stalking?

Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

Zadania wychowawczo-profilaktyczne Sposób realizacji Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań
I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

1. Zapoznanie
z podstawowymi  zasadami dbałości o zdrowie własne
i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

 

 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
w organizacjach działających w szkole.2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3. Rozmowy indywidualne.

4 Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

5.  Ankietowanie.

6. Redagowanie gazetek tematycznych.

7. Organizacja zawodów sportowych dla uczniów

8. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

9. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

10. Gimnastyka korekcyjna.

11. Zajęcia z logopedii.

12. Kontrola prawidłowości natężenia światła w klasach
i na korytarzach.

13. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

14. Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole
i w kolicy: TPD, SKS.

15. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań/Dzienniki zajęć kół zainteresowań

– pedagog szkolny/dziennik pedagoga

– wychowawcy klas/dzienniki zajęć lekcyjnych

– nauczyciele koordynatorzy projektów scenariusze projektów – dokumentacja pedagoga

– pielęgniarka szkolna/dokumentacja pielęgniarki szkolnej w ciągu całego roku.

 

 

Nauczyciele/Dziennik lekcyjny, dzienniki specjalistów.

Lekcje wychowawcze/  dzienniki zajęć specjalistów.

2. Zapoznanie
z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej
i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się
i prawidłowej higieny.2. Pogadanki w gabinecie pielęgniarki i na spotkaniach
z rodzicami.

3. Spotkania z dietetykiem.

4. Program  profilaktyki próchnicy.

5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

6. Konkursy plastyczne.

7. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.

8. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

9. Realizacja działań promujących zdrowie.

10. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

11. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

12. Akcja „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.

13. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.

14. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

 

1. Środki i substancje psychoaktywne –  wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę
o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy                   (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

2. Organizacja warsztatów na temat używek dla uczniów klas IV-VI.

3. Organizacja warsztatów na temat narkomanii,  dopalaczy  dla uczniów klas VI-VIII.

4. Gazetki ścienne.

5. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie
w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.

Dietetyk, pielęgniarka szkolna – organizacja spotkań, pogadanek.

 

 

Lekarz stomatolog/pielęgniarka szkolna.

Nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez i konkursów.

Nauczyciele /wychowawcy.

 

Przeszkoleni nauczyciele, wg odrębnego planu na zajęciach w każdej klasie.

 

Zajęcia z wychowawcą klas,

 

dokumentacja intendenta.

 

 

 

 

Dzienniki zajęć nauczycieli
i wychowawców.

Dziennik zajęć pedagoga, psychologa.

II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

 

1. Zapoznanie
z podstawowymi prawami ucznia
i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.

1. Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły
i WSO – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.

6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

Nauczyciele klas/Kodeks praw
i obowiązków ucznia. 

Wychowawcy/Zasady dobrego wychowania – gazetka szkolna.

 

Wychowawcy/System oceniania, arkusze ocen ucznia.

2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzegania  obowiązujących reguł, dbałość
o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat
w szkole.
1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania.

2. Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

3. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

4. Uczenie właściwych  zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

Wychowawcy/scenariusze imprez kulturalnych.

 

Wychowawcy klas.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy/Dziennik pedagoga.

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie  niepożądanych zachowań takich jak:

– agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją.

3. Respektowanie zbioru zasad przez uczniów obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą.

4. Zajęcia warsztatowe „Nie dla agresji i przemocy
w szkole”.

5. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.

6. Organizacja spotkań z Policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

7. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

– propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

 

 

Pedagog, psycholog/wychowawcy klas,

dzienniki specjalistów.

III. Bezpieczeństwo –  profilaktyka zachowań ryzykownych

 

1. Zapoznanie
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych.

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, dotyczących bezpieczeństwa.

3. Współpraca z ratownikami medycznymi.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.

5. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

6. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

7. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy. Alarmy próbne przeciwpożarowe.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw. Dziennik pedagoga/ Dziennik bibliotekarza.

 

2. Kształtowanie umiejętności porządkowani
i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystanie
z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.
1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji.

2. Korzystanie z różnych źródeł informacji –    wykorzystanie projektów.

3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I – III.

4. Dzień Bezpiecznego Internetu.

5. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.

6. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

 

 

Wyznaczeni nauczyciele –zgodnie z odrębnym harmonogramem.

 

 

 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

– omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych

– spotkania z przedstawicielami Policji (analiza konsekwencji  zachowań przemocy  w sieci, możliwość szukania pomocy)

– co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
i wsparcia

– diagnozowanie środowiska.

3. Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedury „Niebieskie Karty”

– udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego

– gazetki tematyczne.

Pedagog, wychowawcy, lekcje informatyki, dzienniki zajęć.

 

Przedstawiciele Policji, GOPSu, sądu, przedstawiciele fundacji/materiały informacyjne.

 

 

 

 

 

pedagog

IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

1. Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie innych kultur.

2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego
i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.

3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku narodowego –  biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

– uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych

– składają hołd pamięci poległym – rozwijają umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji
i miejsca.

4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu.

Dokumentacja szkolna/ wychowawcy, nauczyciele

Kalendarz.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

3. Profilaktyka zagrożeń.

 

1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

2. Przedstawienia, filmy edukacyjne.

Uczestnictwo uczniów
w działaniach/dziennik zajęć pedagoga, wychowawcy.

Organizacja działań dla rodziców  

Zadania Formy realizacji
Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych. – Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

– Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców.

– Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka
w szkole. 

 

– Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów  za pomocą dziennika elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

– Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

– Informacje na temat niskiej frekwencji – pisemne.

– Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej  dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinansowania wycieczek.

Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki

 

 

 

 

– Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu.

– Organizacja warsztatów np. na temat „Bezpieczny Internet”; „Jak sprawować kontrolę rodzicielską”;  „Co to są dopalacze”; konsekwencje prawne zachowań agresywnych,  sprzedaży i posiadania używek.

– Warsztaty – komunikacja interpersonalna

– Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych.

– Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

– Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.

Organizacja działań dla nauczycieli

Zadania Formy realizacji
Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia. – Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą na temat np. dostosowania warunków wychowawczych do potencjalnych obszarów dyskryminacji.
Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i  substancji.

 

– Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, np.
z zakresu efektywnych metod uczenia się, 

– Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Propagowanie literatury na temat profilaktyki
w szkole.
– Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

– Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.

 1. Ewaluacja programu – będzie polegała na:

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji
i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Sposoby i środki ewaluacji:

– obserwacja i analiza zachowań uczniów,

– obserwacja postępów w nauce,

– frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

– udział w konkursach.

Narzędzia ewaluacji:

– ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

– obserwacja zachowania uczniów,

– analiza dokumentacji szkole pedagoga, psychologa szkolnego i innych nauczycieli,

– analiza dokumentacji wychowawców,

– analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

– rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

– wytwory uczniów,

– analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

Działania ewaluacyjne będą polegały na zastosowaniu nowych skutecznych metod i form oddziaływania na ucznia, rodzica, nauczyciela i rezygnacji z działań nieskutecznych lub niewłaściwych.

Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami
z prowadzonej ewaluacji  poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu kończącym rok szkolny.