Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Projekty

Projekt unijny „UCZEŃ SKRZYDŁA ROZWINIE W GOLESZOWSKIEJ GMINIE”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 1. „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”

1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”.
 2. Projekt „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”, zwany w dalszej części „projektem”, realizowany jest przez Gminę Goleszów.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2018 (Oś priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – Projekt nr WND-RPSL.11.01.04-24-00A9/18).
 4. Okres realizacji projektu: od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.
 5. W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych działających na terenie Gminy Goleszów: Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, Szkoła Podstawowa w Goleszowie, Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach.
 6. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów, 1 Maja 5, 43-440 Goleszów, pokój nr 3. Godziny pracy biura projektu: 7.00 – 14.00, tel. 33 479 05 10 (35,85); adresy
  e-mail: promocja@goleszow.pl, oswiata@goleszow.pl.

2 Rekrutacja do projektu

 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie oraz nauczyciele szkół podstawowych działających na terenie Gminy Goleszów.
 2. Etapy rekrutacji:

3 Wsparcie dla uczestników

Projekt przewiduje następujące wsparcie dla uczestnika/czki projektu:

4 Terminy realizacji działań w projekcie

 1. Rekrutacja główna uczestników/czek do projektu: wrzesień 2018 r. i wrzesień 2019 r.
 2. Rekrutacja uzupełniająca uczestników: doraźnie w ciągu roku szkolnego.
 3. Realizacja zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych:
 1. Promocja projektu: wrzesień 2018 r. – czerwiec 2020 r.

5 Prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek projektu

 1. Uczestnik/czka ma prawo do bezpłatnego:
 1. Uczestnik jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania niniejszego regulaminu,
 3. wypełniania wszelkich dokumentów związanych z projektem „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”,
 4. uczestniczenia w zajęciach w wymiarze pozwalającym na podniesienie swoich kompetencji/kwalifikacji

6 Zasady przerwania udziału w Projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie, spowodowana przyczynami uniemożliwiającymi uczestnictwo, powinna następować poprzez niezwłoczne złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Gminę Goleszów.
 2. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu może on zostać skreślony z listy uczestników projektu.

7 Postanowienia końcowe

Zmiany niniejszego regulaminu mogą mieć miejsce w przypadku zmian w dokumentach programowych oraz wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, przepisach prawnych, jak również w przypadku konieczności dostosowania zapisów regulaminu do aktualnych potrzeb projektu.