Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Regulamin określający warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie

Podstawa prawna:

USTAWA  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe- art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

USTAWA z dnia 07.09. 1996 r. roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25/96, poz. 113 z późn. zmianami)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31.12.2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. Nr 6/2003, poz. 69)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY  MINISTRÓW  z dnia 6.05.1997 roku w sprawie warunków  bezpieczeństwa   osób przebywających  w górach, pływających   kąpiących się  i  uprawiających   sporty wodne (Dz. U. nr 57/97 poz.358)

 

§1.

 1. Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, może organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.
 2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

§2.

 1. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw;
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

§3.

 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

§4.

 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:

1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,

2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,

3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 1. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.

§5.

 1. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
 2. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
 3. Wzór karty wycieczki określa załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
 5. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:

1) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, o której mowa w §5 ustęp 2; dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa w ustępie 4;

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

§6.

 1. Zgoda rodziców/opiekunów na udział w wycieczce ucznia jest wyrażana w formie pisemnej. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 2. Rodzice wyrażają także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zorganizowania wycieczki w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rodzice/opiekunowie oraz uczestnicy są zapoznani z regulaminem wycieczki (przykładowy regulamin stanowi załącznik nr 4 )  i potwierdzają ten fakt podpisem.

§7.

 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w §4 ustęp 1 pkt 3 , kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

§8.

 1. Kierownik wycieczki:

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;
2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie pisemnej za pośrednictwem e-dziennika w terminie do 2 tygodni od  zakończenia wycieczki lub po spłynięciu faktur.

 1. Opiekun wycieczki:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 1. Do celów rozliczeniowych czasie wycieczki kierownik, bądź wyznaczony przez niego opiekun zbiera  faktury, rachunki, bilety wstępu potwierdzające  ponoszone  wydatki.
  W przypadku  zakupu towaru lub usługi  bez potwierdzenia  należy  opłatę  regulować w obecności opiekuna lub uczestnika wycieczki  i  do celów rozliczeniowych  sporządzić  protokół zakupu potwierdzony  przez  którąś  z tych  osób.
 2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

§9.

 1. Kierownika wycieczki  zobowiązuje się  do przestrzegania  liczebności  dzieci  pozostających pod opieką jednego opiekuna,   w zależności  od  miejsca realizacji  wycieczki:

1) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, pod opieką jednego  opiekuna   powinno pozostawać nie więcej  niż 25 uczniów;
2) przy korzystaniu ze środków lokomocji w obrębie  tej samej miejscowości  pod opieką  jednego  opiekuna  nie powinno pozostawać  więcej  niż 15 uczestników;
3) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która nie jest siedzibą szkoły, pod opieką jednego opiekuna nie powinno  pozostawać  więcej   niż    15 uczniów;
4) na obozach wędrownych pod opieką  jednego   opiekuna powinno  pozostawać nie   więcej niż 10 uczestników;
5) na imprezach turystyki kwalifikowanej pod opieką jednego opiekuna   nie powinno przebywać  więcej niż 10 dzieci;
6) nauka pływania powinna odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna.

 1. Opiekun wycieczki lub imprezy obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego.

§10.

 1. Podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostawać pod nadzorem i obserwacją nauczyciela i ratownika. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie pływalni i kąpielisk, w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa (zawsze w obecności osoby posiadającej uprawnienia ratownika).
 2. Długość dziennych odcinków trasy i tempo powinno się dostosowywać do wydolności najsłabszych uczestników wycieczki.
 3. Zabrania się prowadzenia wycieczek i imprez z uczniami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. Nie wolno zezwalać uczniom na używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
 4. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących w obszarze parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n.p.m. mogą prowadzić tylko przewodnicy górscy.

§ 11.

 1. W razie wypadku kierownik wycieczki ma obowiązek:

1) niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę  w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości  udzielając  poszkodowanemu pierwszej pomocy,
2) zawiadomić rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
3) powiadomić dyrektora szkoły,
4) w razie potrzeby zabezpieczyć miejsce wypadku.

 1. W przypadku zachorowania uczestnika wycieczki należy natychmiast skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami  w celu  uzyskania informacji  o  sposobie postępowania lub podania leków. W przypadku   nie ustępowania objawów chorobowych należy udać się do lekarza lub wezwać pogotowie.

§ 12.

 1. W czasie wycieczki uczniowie nie mogą pozostać  bez opieki  osoby dorosłej. Zasady  poruszania się w małych grupach, w określonym obszarze  i  według wskazanych   zasad  ustala kierownik wycieczki.
 2. Przy powrocie z wycieczki autokarowej rodzice/prawni opiekunowie odbierają uczniów pod szkołą  lub  w miejscu  i czasie ustalonym wcześniej przez  kierownika. Rodzice odbierający dzieci  z dworca kolejowego od tego momentu przejmują nad nimi opiekę.
 3. Pilot wycieczki, przewodnik   i  kierowca  nie sprawują opieki nad dziećmi.

§13.

 1. Regulamin wchodzi obowiązuje od 4 czerwca 2018 roku.

 

 

Załącznik nr 1 Karta wycieczki

Załącznik nr 2 Zgoda na wyjazd i oświadczenie

załącznik nr 3- zgoda na przetwarzanie danych osobowych SP DZIĘGIELÓW

Załącznik nr 4- regulamin wycieczki